بلوک سیمانی سبک ربیعی

تولید کننده انواع بلوک سیمانی سبک در ابعاد مختلف و انواع دو جداره و سه جداره

اصطلاحات اولیه و متداول دیوار چینی با بلوک سیمانی

اصطلاحات اولیه و متداول دیوار چینی با بلوک سیمانی

تعاریف اولیه و متداول

بلوک سیمانی سبک ربیعی

وزارتراهشهرسازي و ساختمان و مسكن

معاونت ساختمان ملّيمقرراتايران
مبحثهشتمساختمان

طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی

آدرس لینک دانلود:

https://inbr.ir/wp-content/uploads/2016/08/mabhas-8.pdf

ساختمان بنايي مسلح ساختماني است كه با آجر، سنگ يا بلوك سيماني يا تركيبي از آنها ساخته
شده و در آن ميلگردهاي فولادي به همراه مصالح بنايي براي تحمل نيرو به كار مي روند. در اين
ساختمان ها معمولاً از واحد بنايي براي تحمل فشار و از ميلگردهاي فولادي براي تحمل كشش
استفاده مي شود.

نوعی آجر است كه به طور خاص براي نماي ساختمان سبک سازی و توليد ميشود.

ابعاد اسمي واحد مصالح بنايي برابر است با ابعاد مشخصه، به اضافه نصف ضخامت بند يا بندهايي كه در اطراف آن قرار دارد.

به ابعاد دقیق بلوک سیمانی  طول و عرض و ارتفاع بلوک سیمانی ؛ ابعاد واقعی بلوک سیمانی گفته میشود.

مثال بلوک سیمانی سبک ۱۰*۲۰*۴۰

بست مكانيكي فولادي است كه لايه هاي بنايي را به يكديگر يا به مصالح ديگر متصل مي كند.

بخش داخلي بنايي توخالي است، به همان نحو كه در واحد بنايي قرار مي گيرد.

همان ضخامت جداره بلوک سیمانی دیوار میباشد.

معمولا بین ۲۰ الی ۳۰ میلیمتر میباشد.

عضو قائم مجزا كه بعد افقي آن نسبت به ضخامت بيشتر از 3 و برابر يا كمتر از 6 باشد و ارتفاع آن
از 5 برابر طولش كمتر باشد.

مخلوطي از مصالح سنگ شکل ريزدانه و سيمان میباشد كه آب كافي به آن اضافه میشود.

 مخلوط بدون اينكه اجزاي تشكيل دهنده آن از يكديگر جدا گردد، ريخته شود. به دوغاب ملات روان نيز گفته مي شود.

برای چیدمان بلوک سیمانی دیوار از سیمان و ماسه استفاده میشود

عضوي با بلوک سیمانی سبک است كه طول آن بيشتر از شش برابر ضخامتش باشد.

دیوار باربر : ديواري با بلوک سیمانی سبک یا سنگین است كه به طور عمده، بارهاي قائم را همراه با لنگر خمشي يا بدون آن، تحمل مي كند.

ديوار سازه اي :ديواري با بلوک سیمانی سبک یا سنگین است كه براي مقاومت در برابر بارهاي قائم يا جانبي و يا هر دو طراحي م يشود و از اجزاي اصلي پايداري ساختمان در طول عمر آن است.

ديوار غيرباربر :‌ ديواري با بلوک سیمانی سبک یا سنگین است كه به طور عمده هيچ باري غير از وزن خود را تحمل نم يكند.

 

عضو سازه اي قائمي است كه بعد بزرگ مقطع آن از سه برابر بعد كوچك مقطع تجاوز نكند و ارتفاع
آن حداقل سه برابر بعد كوچك مقطع باشد.


عضو سازه اي قائمي است كه در آن فولاد و واحد بنايي با هم، بارهاي قائم و جانبي را تحمل
مي كنند.

مخلوطي از مصالح سنگي و سيمان و يا چسبانندهها است كه پس از مصرف شدن مي گيرد و سفت
و سخت مي شود. ملات در بنايي به عنوان چسباننده قطعات بنايي به همديگر و تبديل آن ها به
جسمي يكپارچه به كار مي رود.

برای چیدمان بلوک سیمانی دیوار ی از ملات ماسه و شن و سیمان و آب استفاده میشود.

يكي از اجزاي اصلي تشكيل دهنده واحد بنايي شامل آجر يا بلوك سبک سیمانی یا بلوک سنگین سیمانی را واحد مصالح بنايي مينامند.

با توجه به ملاحظات طراحي و شرايط محيطي ، مي توان از سيمان پرتلند نوع يك، دو يا سه، سيمان
سرباره اي و سيمان پرتلند سرباره اي انواع پ -س، پ -س – 5 و س، سيمان پرتلند پوزولاني، سيمان پرتلند
آهكي، سيمان بنايي، سيمان پرتلند سفيد و سيمان تراس در ساخت ساختمان هاي بنايي استفاده كرد.
ويژگي هاي انواع مختلف سيمان مطابق با استانداردهايي است كه در مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان
اشاره شده است. در مواردي كه به عنوان و شماره استانداردها در مبحث پنجم اشاره نشده باشد،
استاندارهاي ملّي ايران و در غير اي نصورت استانداردهاي معتبر خارجي ملاك عمل مي باشد.


بلوك هاي سيماني توخالي و تولید شده با شن و ماسه و سیمان میباشد كه در ساختمان مصرف مي شود بايد با ويژگ يهاي مندرج در استاندارد ملّي ايران و موارد زير مطابق باشد.

وزن هر عدد بلوک سیمانی دیوار تقریبا ۱۲ کیلو گرم میباشد . این پست را ملاحظه بفرمایید.

 

بلو ك هاي ساخته شده از شن و ماسه طبيعي رودخانه اي يا شكسته، داراي وزن ويژه اي
معمولي و در حدود 2000 كيلوگرم بر متر مكعب هستند. بلوكهاي با وزن ويژه كمتر از
1700 كيلوگرم بر متر مكعب را سبك به حساب مي آورند. در صورتي كه وزن ويژه بلوك بين
1700 و 2000 كيلوگرم در متر مكعب باشد آنرا نيمه سبك به شمار مي آورند.

عرض لبه هايي از بلوك سيماني كه ملات روي آن پخش نم يشود بايد حداقل 10 ميلي متر و حداكثر 12 ميلي متر باشد.

 

ضخامت تيغه هاي بلوك سقفي بايد حداقل 15 ميلي متر و عرض تكيه گاه بلوك سقفي بر روي تيرچه دست كم 20 ميلي متر باشد.

ملات ماسه – سيمان: اين ملات متشكل از ماسه و سيمان بوده و نسبت ماسه به سيمان از 5 به 1 تا
3 به 1 متغير است. رعايت موارد زير براي ملات ماسه سيمان ضروري است:
۱ – براي زودگير كردن ملات سيماني هي چگاه نبايد به آن گچ افزوده شود.
۲- ميزان مواد مضر نظير خاك رس، مواد آلي و سولفات ها در ملات بايد محدود گردد.
۳-براي شمشه گيري ملات هاي سيماني هرگز نبايد از گچ استفاده نمود.
ملات ماسه – سيمان – آهك (باتارد): ملات ماسه- سيمان- آهك با نسبتهاي مختلفي از سيمان،
آهك، ماسه و آب كافي ساخته مي شود.

ملات ها به چهار گروه ملات خيلي قوي، ملات قوي، ملات متوسط و ملات ضعيف تقسيم مي شوند.
ويژگي هاي اين ملات ها وابسته به عوامل متعددي همچون نوع چسباننده، ويژگ يهاي ماسه، حجم
مصالح سنگي و موارد ديگري است كه كنترل آنها بدون استفاده از برخي آزمايش ها ممكن نيست.
نحوه استفاده از اين ملات ها به شرح زير مي باشد:
ملات خيلي قوي: اين ملات داراي مقاومت فشاري 42 روزه برابر يا بيش از 20 مگاپاسكال بوده و
براي عمليات بنايي در زير سطح زمين استفاده م يشود.
ملات قوي: اين ملات داراي مقاومت فشاري 42 روزه برابر يا بيش از 12 مگاپاسكال بوده و براي
ديوارهايي كه به مقاومت خمشي زياد نياز دارند، استفاده مي شود.
ملات متوسط: ملات با مقاومت فشاري 42 روزه برابر يا بيش از 5 مگاپاسكال براي مصارف عمومي
مانند ديوارهاي خارجي بالاتر از سطح زمين در معرض شرايط جوي بحراني، جا نپناه ها و
دودكش ها، استفاده مي شود.
ملات ضعيف: ملات با مقاومت كم كه فقط براي نازك كاري مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

دوغاب سيماني در تقويت كارهاي بنايي مورد استفاده قرار مي گيرد. پس از ساخت هر پنج رديف
آجر، عمل دوغاب ريزي سيماني انجام مي شود و بايد اين عمل تا پايان ساخت كامل ديوار ادامه يابد.
موارد زير بايد در دوغا بريزي مورد توجه قرار گيرد:
۱-دوغاب سيماني بايد به نسبت حجمي يك سيمان و يك ماسه ريخته شود.

2 -دوغاب سيماني بايد در كمتري ن زمان ممكن بعد از اختلاط و پيش از آغاز گرفتن سيمان،
مورد مصرف قرار گيرد.
۳ – استفاده از دوغاب سيماني كه سيمان آن گرفته و سخت شده ، مجاز نيست . در هر حال ، نبايد
1 ساعت گذشته است ، استفاده گردد. / از دوغابي كه از شرو ع اختلاط آن 5
۴ – لازم است از يخ زدن دوغاب سيماني حداقل تا 24 ساعت پس از اجرا، جلوگيري شود.

كيفيت بتن از نظر مقاومت، پايايي و ساير نيازهاي ويژه محيطي بايد با ضوابط مندرج در مبحث
نهم مقررات ملّي ساختمان مطابقت داشته باشد. بتن بايد با عيار سيمان حداقل 250 كيلوگرم در
هر مترمكعب بتن ساخته شود. حداقل مقاومت فشاري بتن مورد استفاده در كلاف ها نبايد كمتر از
20 مگاپاسكال باشد.

بتن خرده سنگي براي پي سازي در ساختمان هاي بنايي با مصرف حداقل 70 درصد بتن با مقاومت
فشاري 42 روزه 20 مگاپاسكال و 30 درصد سنگ لاشه يا خرده سنگ، مجاز است.

فاصله بين كليه جدارهاي ديوارهاي چند جداره بايد توسط دوغاب پر شوند يا با بست هاي مقاوم در
برابر خوردگي يا ميلگردهاي بستر به يكديگر محكم شوند.

ارتفاع جان پناه اطراف بام و بالكن ها از كف تمام شده بايد حداكثر 700 ميلي متر و ضخامت آن حداقل
200 ميلي متر باشد. همچنين لازم است در فواصل 5 متر توسط كلافهاي افقي و قائم مهار شوند.

عبور دادن لوله ها و مجاري توكار در صورتي مجاز است كه قطر آنها از يك ششم ضخامت ديوار
كمتر باشد.

الف) ديوارهاي تك جداره
ضخامت مؤثر ديوارهاي تك جداره واحدهاي توپر يا ميان خالي، ضخامت مشخصه ديوار است.
ب) ديوارهاي چند جداره
ضخامت مؤثر ديوارهاي چند جداره، كه فضاي بين جدارها با ملات يا ملات دوغابي پر شده باشد،
برابر ضخامت مشخصه ديوار است. براي ديوارهاي با فضاي باز در بين جدارها، ضخامت مؤثر همانند
ديوارهاي ميان تهي تعيين خواهد شد.
پ) ديوارهاي ميا نتهي
اگر هر دو جدار از ديوارهاي ميا نتهي، به طور محوري بارگذاري شده باشد، هر جدار بايد براي
عملكرد مستقل در نظر گرفته شود. ضخامت مؤثر هر جدار در قسمت الف آورده شده است. اگر يك
جدار تحت بار محوري باشد، ضخامت مؤثر ديوار ميا نتهي از ريشه دوم مجموع مربعات
ضخامت هاي مشخصه جدارها بدست مي آيد. اگر يك ديوار ميان تهي تك جداره يا چند جداره باشد
و هر دو طرف تحت بار محوري باشند، هر طرف ديوار ميان تهي، بايد براي عملكرد مستقل، در نظر
گرفته شود و ضخامت مؤثر هر طرف طبق قسمتهاي الف وب خواهد بود. اگر يك طرف ديوار
تحت بار محوري باشد، ضخامت مؤثر ديوار ميا نتهي، ريشه دوم مجموع مربعات ضخامت هاي
مشخصه دو طرف خواهد بود

ضخامت اسمي ديوارهاي باربر مسلح نبايد از 150 ميلي متر كمتر باشد. در مورد ديوارهاي باربر
بنايي مسلح با واحد آجر مجوف، ضخامت اسمي 100 ميلي متر مجاز است، به شرط آنكه مقاومت
واحد سطح خالص بيشتر از 55 مگاپاسكال باشد، نسبت لاغري بزرگتر از 27 نباشد، واحدها در
پيوند ممتد قرار گيرند، اندازه ميلگرد كمتر از يا مساوي 12 ميلي متر باشد و حداكثر دو ميلگرد با
شكل باشند. V يك وصله در هر حفره قرار گيرد، و بندها به شكل صاف محدب يا صاف

اگر از كلاف افقي به عنوان شالوده استفاده شود، بايد كلا فهاي افقي بر روي كرسي چيني با مصالح
بنايي اجرا شود. در اين حالت رعايت موارد زير الزامي است:

الف ) كرسي چيني بايد از روي سطح شالوده تا حداقل 300 ميلي متر بالاتر از ك ف تمام شده محوطه
پيرامون ساختمان باشد.
ب ) براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بايد سطح كرسي چيني با 20 ميلي متر ملات ماسه-سيمان
با نسبت سيمان به ماسه يك به دو پوشانده شود.
پ ) عرض كرسي چيني بايد حداقل 100 ميلي متر بيشتر از عرض ديوار باشد.
ت) كرسي چيني ديوارها با استفاد ه از سن گ لاشه ، آجر يا بلو ك سيماني توپر با يك ي از
ملات هاي زير اجرا شود:
۱ ملات ماسه – سيمان با نسبت حجمي يك به سه (يك قسمت سيمان ، س ه قسمت ماسه )
۲ ملات ماسه – سيمان – آهك (باتارد) با نسبت حجمي يك به يك به شش (يك قسمت سيمان ،
يك قسمت آهك ، شش قسمت ماسه )
3 – ملات ماسه – آهك با نسب ت حجمي دو ب ه پنج (دو قسمت آهك ، پنج قسمت ماسه خاكي )
ث) در صورت استفاده از بلوك سيماني حفر هدار، لازم است داخل حفره از تركيب ملات و شن پر شود.

ج) در زمين هاي مرطوب، در صورت استفاده از آجر در كرسي چيني، مصرف آجرهاي ماسه آهكي
يا رسي مرغوب (مهندسي) الزامي است.

 

۱ -ديوارهاي جداگر منحصراً به منظور جدا سازي فضاهاي ساختمان به كار مي روند. وزن اين
ديوارها يا مستقيماً به وسيله شالوده يا با واسطه كف ها توسط ديوارهاي باربر تحمل مي شود.
۲-ديوارهاي جداگر مي توانند از آجر، بلوك سفالي يا قطعات پيش ساخته گچي و نظاير آ ن
ساخته شوند.
۳-حداقل ضخامت ديوارهاي جداگر براي آجر 110 ميلي متر و براي بلوك سفالي و قطعات پيش ساخته
گچي 80 ميلي متر مي باشد.

۴- حداكثر طول آزاد ديوار جداگر بين دو پشت بند عبارت است از 40 برابر ضخامت ديوار يا 5
متر، هر كدام كمتر باشد. پشت بند بايد به ضخامت حداقل معادل ضخامت ديوار و به طول
حداقل يك ششم بزرگترين دهانه طرفين پشت بند باشد. به جاي پش تبند مي توان اجزاي قائم
فولادي ، بتن مسلح يا چوبي در داخل ديوار قرار داد و دو سر اين اجزا را به گونه مناسبي در
كف و سقف طبقه مهار نمود.

بلوک سیمانی سبک ربیعی
بلوک سیمانی سبک ربیعی

6.000تومان

12.500تومان

12.500تومان

5.700تومان

8.300تومان

13.200تومان

10.000تومان

7.800تومان

8.300تومان

7.800تومان

11.200تومان

11.000تومان

9.200تومان

7.100تومان

11.300تومان

230.000تومان

12.200تومان

10.200تومان

8.500تومان

12.500تومان

4 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب


قمیت هر عدد بلوک سیمانی سبک (بهار ۱۴۰۲)
قیمت بلوک سیمانی در تهران
بلوک سیمانی سه جداره کجا کاربرد دارد + قیمت + تصاویر
قیمت بلوک سیمانی ۱۰ (فروردین ۱۴۰۳)
قیمت بلوک سیمانی ۱۵ (فروردین ۱۴۰۳)
قیمت بلوک سیمانی ۱۴۰۲ (فروردین ۱۴۰۳)

بیشتر بخوانید

فیلم معرفی محصولات

نحوه دریافت لیست قیمت بروز بلوک سبک سیمانی



بجهت دریافت کاتالوگ و لیست قیمت بلوک سبک سیمانی همین حالا یک واتس آپ به خط زیر ارسال فرمایید. ۰۹۱۲۶۱۲۱۵۹۶

مشاوره رایگان